Ý nghĩa các quyền nâng cao trên DSM nas Synology

12-09-2018, 2:35 pm

Trong DSM của Synology ngoài tính năng phân quyền cơ bản được cung cấp sẵn, bạn có thể phân quyền chi tiết hơn với chế độ CUSTOM với nhiều tùy chọn chi tiết cho user đối với thư mục và tập tin.

 

Để thiết lập trong control panel >> user >> chọn 1 user không phải admin, chọn EDIT >> chọn mục Permissions.

Tích vào custom với folder bạn muốn phân quyền, ở đây bạn có thể chọn phân quyền kế thừa từ 1 user nào đó có sẵn. “Apply to”: áp dụng cho các folder bên trong folder mẹ ở đây có các tùy chọn

>> This folder: chỉ cho folder này

>> Child folder: các folder con bên trong

>> Child file: các file con bên trong

All descendants: toàn bộ mọi thứ bên trong folder mẹ

Trong khung Permission bạn có thể thiết lập các quyền đọc ghi chi tiết với các file, folder:

 • Administrator:
  • Change permission: cho phép người dùng thay đổi phân quyền của thư mục, tập tin
  • Take Ownership: cho phép người dùng làm chủ sở hữu của tập tin, thư mục.
 • Read:
  • Traverse folder/Excute files: cho phép user chạy, thực thi file.
  • List folders/Read data: cho phép user đọc dữ liệu trong folder.
  • Read attribites: Cho phép user xem thuộc tính của thư mục, tập tin.
  • Read permissions: cho phép người dùng xem được quyền của thư mục, tập tin.
 • Write:
  • Create files/Write data: cho phép user thay đổi, chỉnh sửa nội dung của tập tin
  • Create folders/Append data: cho phép tạo folder, với tập tin cho phép ghi dữ liệu vào cuối file, không cho xóa.
  • Write Attributes: cho phép user thay đổi thuộc tính của các tập tin (hide, read-only,vv)
  • Write extended attributes: cho phép user thay đổi thuộc tính mở rộng của tập tin (.exe, .doc, .psd vv)
  • Delete subfolder and files: cho phép user xóa thư mục cấp con và tập tin
  • Delete: cho phép xóa tất cả dữ liệu.