Tạo group đơn giản với NAS Synology

07-09-2018, 3:36 pm

Ở màn hình quản trị của DSM mở control panel, chọn vào group.

Tiếp theo nhấn creat để tạo group, đặt tên nhóm và mô tả rồi nhấn NEXT

Phân quyền thư mục cho group với các quyền cơ bản.

Ở đây bạn có thể giới hạn dung lượng sử dụng cho group, sau đó nhấn NEXT

Tiếp theo cấp quyền sử dụng các dịch vụ ứng dụng cho group sau đó tiếp tục NEXT

Ở đây bạn có thể giới hạn tốc độ mạng của group khi sử dụng với các dịch vụ, ứng dụng

Sau khi cấu hình hoàn tất nhấn apply để tạo nhóm.

Ở bảng này sẽ show ra toàn bộ các group hiện có, bạn chọn vào group vừa tạo nhấn Edit Members để thêm bớt user trong group

Chọn Add để thêm người dùng vào group

Sau khi chọn user cần thêm vào ấn ok