Tạo user và group đơn giản với NAS Terra master

31-05-2020, 9:27 am

Để tạo mới user, ở giao diện quản trị mở phần control panel, chọn biểu tượng user

Chọn vào tab user nhấn creat, ở đây bạn điền tên user và mật khẩu sau đó chọn next.

Tiếp theo bạn lựa chọn giới hạn hoặc không giới hạn dung lượng lưu trữ của user sau đó nhấn Next.

Tiếp theo bạn sẽ tùy chọn join user vừa tạo vào các nhóm sẵn có trên nas, sau khi chọn xong nhấn Next tiếp.

Tiếp theo ở bước này cho phép bạn phân quyền nhanh các folder share cho user vừa tạo, sau khi tích xong nhấn Next.

Nhấn Creat để hoàn tất.

Tương tự trở lại Control panel bạn chọn sang tab group nhấn creat để tạo nhóm mới. Ở đây đơn giản bạn chỉ cần đặt tên cho nhóm là xong, nếu cần thêm luôn các user vào nhóm chọn Yes và nhấn Next.

Ở đây bạn tích để thêm các user sẵn có vào trong nhóm vừa tạo, một user có thể được thêm vào nhiều nhóm, sau khi chọn xong nhấn Next để tiếp tục.

Nhấn Creat để hoàn tất tạo nhóm.