Tạo file share trên DSM nas Synology

07-09-2018, 2:13 pm

 Ở màn hình quản trị DSM chọn vào File Station. Do ở đây chưa có folder share nên mặc định sẽ có 1 hộp thoại thông báo. Ở đây nhấn create để tạo

Bạn đặt tên, mổ tả có thể có hoặc không, vị trí đặt folder share, ở đây do chỉ có volume1 nên folder sẽ tự động đặt trên volume1, một số tùy chọn khác như ẩn folder trong network hay ẩn folder con của nó, bật chế độ thùng rác cho folder, sau khi thiết lập xong nhấn NEXT.

Ở bước này cho phép bạn mã hóa folder với mật khẩu tự đặt, nếu không đặt nhấn NEXT để tiếp tục

Sau khi hoàn tất phần cấu hình nhấn apply.

Phân quyền sử dụng folder share vừa tạo cho các user với 3 quyền cơ bản, phần custom cho phép bạn phân quyền chi tiết hơn, phần này mình sẽ nói trong một bài viết khác, nhấn ok sau khi phân quyền

Bảng này sẽ hiển thị toàn bộ các folder share trên NAS.