Bài viết test chức năng chèn id sản phẩm

23-06-2017, 2:43 pm

Hơn hết, với mức dung lượng 1TB

 

Bạn cũng có thể thoải mái chép nhạc hay vài trò chơi để giải trí khi cần, hay sao lưu dữ liệu quan trọng cho mỗi lần nâng cấp máy tính cá nhân.

Test 5 sản phẩm

[Products:789,790,116,792,793]

test hiển thị

Cách 2 dòng

[Products:550,590]

[Products:611,627,613]

1 sản phẩm

[Products:120]

[Products:150]