Hướng dẫn tạo thư mục chia sẻ (folder share) và phân quyền cơ bản trên ADM nas Asustor

17-01-2022, 9:15 am

Với NAS Asustor bạn có thể phân quyền theo nhóm giúp dễ dàng quản lý và chia sẻ dữ liệu. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn tạo folder share và phân quyền cho người dùng cơ bản trên NAS Asustor

Bước 1: Ở màn hình quản trị ADM chọn Access Control >> Share Folder >> chọn Add

Bước 2: Điền Tên thư mục , Select volume: chọn volume bạn muốn đặt thư mục.

Bước 3: Bạn cài đặt các tùy chọn phân quyền nhanh cho thư mục
> Read & Wrire for all users: Cấp quyền đọc ghi dữ liệu cho toàn bộ user
> Read Only for all user, Read & Write for administrator: Cấp quyền chỉ đọc cho toàn bộ user và quyền

đọc ghi cho quản trị viên
> By user: Phân quyền theo user
By Group: Phân quyền theo Group
Để phân quyền cụ thể thường sẽ chọn tiêp theo tùy chọn By user, chọn Next tiếp tục

Bước 4: Phân quyền cho user truy cập vào thư mục vừa tạo bằng cách tích vào bảng , sau đó nhấn Next rồi Finish để kết thúc.